Đội ngũ nhân viên Jellyfish HR

Thành viên văn phòng Hồ Chí Minh

No item

Thành viên văn phòng Hà Nội

JUN HIDA

Vice Chairman

AKIYO SUZUKI

INTERNAL TRAINING MANAGER

SHO TANAKA

Chairman & CEO